2nd Hand - ìåç îåãòåú ìñèåãðèéí
תנאי שימוש ב- "2nd Hand"

החברה המפעילה את 2nd Hand באינטרנט ( להלן : "החברה") , המכיל את 'המודעות ' בתחום פעילות הנדל"ן ,הרכב, הצעות עבודה ועיסוקים אחרים (להלן : " המודעות") ,וכן בעליה תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך ,לכל נזק ישיר או עקיף ,מכל סוג שהוא , שיגרם למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש בלוחות בכלל, ו\ או בשל הסתמכות על מידע ו\ או שירות מכל סוג שהוא , חומר, מוצר , תוכנה , וכל פרסום אחר המופיעים בהם , בפרט .

הואיל ואין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות הפרסומים המופיעים בלוחות , החברה אינה יכולה להבטיח ו\ או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק הפרסומים המופיעים בהם. במקרה של אי דיוקים , באשר לפרסומים השונים , המופיעים בלוחות , יש להודיע לחברה , כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם ובמידת הצורך, לעדכן את המודעות .

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש מבין ומכיר בכך , כי כל הפרסומים המופיעים בלוחות הינם באחריותו הבלעדית של המפרסם וכי אין החברה ערבה , בכל דרך שהיא , לפרסומים המופיעים בלוחות

הדפס
חזרה